Przedszkole Sióstr Honoratek

Grupa II - Biedronki

         Grupa II „Biedronki” była wcześniej grupą dzieci najmłodszych 3-4letnich. W roku szkolnym 2016/2017 dzieci stopniowo zapoznawane były z wybranymi obszarami pedagogiki Marii Montessori. Obecnie grupa, której nazwa nie uległa zmianie, ma charakter integralny i liczy 25 dzieci. W grupie przebywają ze sobą dzieci różnorodne wiekowo (3, 4, 5 i 6 lat). Bawią się i uczą razem, co sprzyja wzajemnej integracji dzieci młodszych i starszych. Pozwala to na to, aby dzieci młodsze obserwowały dzieci starsze i mogły się od nich uczyć poprzez naśladowanie, natomiast dzieci starsze pomagając młodszym ćwiczą to, czego się już nauczyły, wzmacniają wiarę we własne siły, uczą się również wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

          Dziećmi opiekuje się p. Marta Kisiel i p. Izabela Szczepaniak

          Zgodnie z założeniem pedagogiki Montessori, której elementy wykorzystywane są w pracy dydaktycznej z dziećmi: „Daj mi czas” oraz „Pomóż mi, abym zrobił to sam” w grupie akcent kładziony jest na samodzielność dzieci w różnych sferach rozwojowych: od samoobsługi podczas czynności higienicznych, do świadomego wyboru miejsca, czasu i przedmiotu działań edukacyjnych przez dziecko.

Nauka (zabawa) opiera się przede wszystkim na specjalnie opracowanych i uporządkowanych tematycznie pomocach edukacyjno-rozwojowych. Dzieci same decydują, z czym chcą w danej chwili pracować, ile czasu temu poświęcą, wybierają miejsce, w którym chcą rozwiązywać zadanie i czy samodzielnie czy w grupie. Jednocześnie obowiązują bardzo jasne zasady: zawsze trzeba odłożyć przedmioty na ich miejsce, szanować innych i nie przeszkadzać kolegom w zadaniach.

Oddzielne strefy do ćwiczenia życia praktycznego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej oraz nauki biologii i geografii wyposażone są w materiały dydaktyczne Montessori, tworzące logiczną całość.  Każda pomoc zbudowana jest według zasady stopniowania trudności i zawiera możliwość samodzielnej kontroli dokonywanej przez dzieci. Te specyficzne cechy dydaktycznych materiałów Montessori umożliwiają dzieciom samodzielne działanie.

          Oprócz pracy z montessoriańskim materiałem rozwojowym, dzieci doskonalą swoje umiejętności podczas zabaw, ćwiczeń ciszy, integracyjnych, ruchowych, twórczego myślenia, plastycznych czy badawczych. Biorą udział w wielu uroczystościach, imprezach, wycieczkach, spotkaniach z ludźmi reprezentującymi różne zawody i zainteresowania. Bardzo uroczyście świętowane są też urodziny każdego dziecka.

Rodzice  także czynnie uczestniczą w życiu grupy angażując się w przygotowywanie pomocy dydaktycznych, rodzinne warsztaty o różnorodnej tematyce, uroczystości przedszkolne, przedstawienia dla dzieci czy czytanie ulubionych bajek.